Algemene voorwaarden, privacy en klachten

InnerFlows is gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59685646 en gevestigd aan de Kleefsestraat 13, 5371 EG in Ravenstein. Daarnaast werkt InnerFlows op een nevenvestiging te weten; Tobias Asserlaan 60, 5056 VD in Berkel-Enschot. Praktijk InnerFlows verzorgt behandelingen in craniosacraal therapie, ayurvedische- en ritmische integrale massages en begeleidt diverse opstellingen.

Algemene voorwaarden Behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandel-Overeenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast is de therapeut verplicht te werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De therapeut houdt een elektronisch cliëntendossier bij waarin persoonsgegevens, anamnesegegevens en behandeljournaal vermeld staan. De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Voor kinderen geld een bewaartermijn tot hun 18e levensjaar en daarna nog eens 20 jaar.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van de gegevens waaromtrent de client heeft verklaard dat hij/ zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener; het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’ beslissen over de behandeling met de patiënt/ client.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënt voorzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. indien de cliënt tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. 
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de cliënt een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 
 • De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 100,00 (honderd euro) voor het eerste consult  (inclusief intakegesprek) van 75 minuten. Bij het vervolgconsult wordt een tarief gehanteerd van € 85 (vijfentachtig euro) per consult van 60 minuten, € 65 euro voor een sessie van 45 minuten of € 45 (vijfenveertig euro) per consult van 30 minuten. Langere behandeltijden zijn ook mogelijk bij meervoudige/ complexe hulpvragen. Een sessie van 90 minuten kost € 115 (honderd vijftien euro) en een behandeling van 120 minuten kost € 140 (honderdveertig euro. Eventuele wijzigingen in het tarief zullen tijdig (uiterlijk 4 weken van te voren) worden gecommuniceerd middels een nieuwsbrief en worden vermeld op de website. 
 • Betalingswijze. De behandelingen kunnen onder vermelding van het factuurnummer via  overschrijving of I-Deal worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. 
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders wordt 75% van de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht in de vorm van een particuliere nota die niet ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.
 • De client heeft het privacyreglement van praktijk InnerFlows gelezen welke staat vermeld op de website van mijn praktijk en waarvan u een digitale bijlage heeft ontvangen via de mail. U stemt in met dit reglement.
 • De therapie betreft behandeling vanuit de complementaire zorg.  De therapeut is geen arts en dient niet als zodanig te worden geraadpleegd. Bij twijfel over klachten of voor een medische diagnose dient de cliënt zijn / haar arts te raadplegen.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

Toepasselijkheid

Als u onder behandeling komt bij InnerFlows, is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden. Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. InnerFlows is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InnerFlows partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Kwaliteit

De therapeut handelt conform de beroepscode van de beroepsvereniging VBAG waarbij deze is aangesloten. en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement. De behandelaar hecht veel belang aan kwaliteit en is aangesloten bij de RBCZ, Vektis en is lid van Cranio Nederland.

Privacy verklaring

InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurvedische- en ritmische integrale massage en opstellingen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u gebruik maakt van diensten van InnerFlows dan heb ik gegevens van u nodig. Als client verplicht u zich relevante informatie aan de therapeut door te geven. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon (bij het maken van een afspraak). U krijgt vervolgens een uitnodiging via MijnDiad om in een beveiligde omgeving uw persoonlijke gegevens aan te vullen. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Gegevens van uw zorgverzekering; polis nr, welk pakket heeft u.
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens via het anamneseformulier

Bij minderjarigen cliënten 

Heb ik de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres van beide ouders nodig.

Waarom is dat nodig?

InnerFlows heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een goed en helder beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en de therapie goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens.

1. Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als complementair zorgverlener verplicht een dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

InnerFlows bewaart uw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandelingen. Bij kinderen is de wettelijke bewaartermijn tot de leeftijd van 18 jaar en daarna nog 20 jaar. De beroepscode vanuit de VBAG is hierop van invloed. (verplichting volgens de WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). 

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding

Hoe wordt u geïnformeerd?

 • Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de (telefonische) intake.
 • Deze informatie ligt vast in een digitale behandelovereenkomst (via MijnDiad)
 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders digitaal toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

Wie werken er daadwerkelijk met de  cliëntendossiers?

 • Ik ben zzp’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
 • Het kan zijn dat een collega mijn werkzaamheden waarneemt tijdens ziekte, verlof of vakantie. In de waarnemingsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.
 • Ik bespreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen, casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

 • Ik werk met een digitaal cliënten dossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord en een 2-staps verificatie.
 • Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Welke externe bedrijven en personen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Er zijn situaties waarin er externe leveranciers zijn die de persoonsgegevens uit het cliëntendossier soms kunnen inzien. Denk hierbij aan;

 • De leveranciers van de digitale cliëntendossiers van het administratieprogramma MijnDiad. Met de leverancier van MijnDiad heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Hoe ga ik om met datalekken?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Wanneer de datalek ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijk levenssfeer van de betrokkenen, moeten zij het datalek ook aan hen melden (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn een verloren usb stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop, of een inbraak in een databestand door een hacker.

Daarnaast ontvangt u via MijnDiad ook een bijlage met een anamneseformulier waarin u uw klachten en hulpvraag kunt beschrijven. Tijdens de eerste afspraak wordt het identiteitsbewijs en het pasje van de zorgverzekering gecontroleerd. Aanvullende informatie uit de intake en tijdens de vervolgsessies, die van invloed zijn op uw leven en klachten wordt alsnog toegevoegd aan uw dossier. Hiervoor ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim. Bij minderjarige clienten verwerk ik ook de persoonsgegevens van beide ouders. Voor aanvang van de behandeling dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.

Delen met anderen

InnerFlows zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan haar administratie-programma voor de complementaire zorg, MijnDiad. Dit programma staat in een beschermde web-omgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode. Met deze organisatie heeft InnerFlows een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. InnerFlows blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MijnDiad draagt zorg voor een correcte beveiliging en opslag van de gegevens. 

InnerFlows zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan huisarts of overdracht naar andere zorgverleners). Voor het overdragen van behandelgegevens maak ik gebruik van de app siilo. Deze app werkt ook met een beveiligde omgeving en autorisatiecode. Mocht een collega deze app niet gebruiken dan zal de correspondentie per post of telefonisch plaatsvinden, zodat er sprake is van een veilige gegevensoverdracht.

Innerflows maakt (nog) geen gebruik van zorgmail of e-mailverspijkering. Wanneer u tussentijds een mail stuurt over de behandeling met vragen of opmerkingen gaat het contact over en weer via reguliere mailwisseling. Hiervoor heb ik een gebruikersovereenkomst met de webhost YourHosting. Op mijn website maak ik wel gebruik van een SSL certificaat. Dit is te zien aan “https://” in plaats van de standaard “http://” voor de domeinnaam. SSL zorgt daarnaast ook voor een slotje in de adresbalk. 

Relevante berichten die via de app aan elkaar verzonden worden, worden elke maand overgenomen in uw digitale behandeldossier van MijnDiad. Vervolgens worden deze apps verwijderd uit de app geschiedenis om uw privacy te waarborgen.

Cliënten die in Berkel-Enschot in behandeling zijn, komen kort in beeld wanneer ze aanbellen bij de voordeur omdat dit een bel is met een camera erin. Deze beelden worden dagelijks aan het eind van elke werkdag weer verwijderd.

InnerFlows zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie i.v.m. haar administratieprogramma om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft InnerFlows een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. InnerFlows blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

  • Informatie en inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en informatie hoe deze gegevens verwerkt worden en waarom. 
  • Rectificatie: u heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze niet juist zijn.
  • Vergetelheid: u heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. (tenzij voor administratie wettelijk verplicht is te bewaren)
  • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u de verwerking laten beperken.
  • Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Overdraagbaarheid: u heeft het recht uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan derden (zoals bijvoorbeeld een andere zorgverlener)

U kunt een verzoek tot gebruik van bovenstaande punten sturen naar info@innerflows.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, aangezien hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om úw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

InnerFlows neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, Uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 06-82676222 of info@innerflows.nl

Links

Op de website van InnerFlows zijn een aantal verwijzingen naar andere organisaties (websites) geplaatst. InnerFlows is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze organisaties uw persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaring  van de betreffende organisatie raadplegen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cliënten informatie voor de Behandeling

InnerFlows is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De therapeut legt voorafgaand aan uw behandeling haar werkwijze aan u uit. Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst aangegaan tussen de praktijk en de client. Dit kan pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden.

  • Deelname aan activiteiten en behandelingen in de praktijk van innerFlows geschiedt op eigen risico.
  • Bij InnerFlows dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  • U dient tijdens het eerste bezoek aan InnerFlows ook altijd uw verzekeringspas bij zich te hebben.
  • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland.
  • InnerFlows verzoekt  u om iedere behandeling een (grote) handdoek mee te nemen.
  • U dient de persoonlijke hygiënische regels in acht te nemen en te zorgen voor een goede lichaamsverzorging.
  • U krijgt bij het maken van een afspraak een afspraakbevestiging via de mail. Twee dagen voor de behandeling krijgt u een afspraakherinnering via de mail
  • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
  • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan. Dan kan de therapeut een verslag meegeven over uw behandeling.
  • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer mij  over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft mij meer inzicht in uw aandoening/ problemen, zodat ik u beter kan begeleiden.
  • De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen.  Procedures/oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
  • De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
  • De therapeut verplicht zich de cliënt correct te verwijzen naar een collega of arts, indien haar behandeling niet toereikend is.
  • Geleende materialen dienen aan het einde van de behandelepisode weer retour te worden gegeven aan InnerFlows, of op een ander concreet afgesproken moment. Voor sommige producten kan een borgstelling worden gevraagd. Deze dient contant te worden voldaan, en zal bij retour van een ongeschonden product weer volledig worden gerestitueerd. Bij beschadigingen of andere defecten zal er deels worden terugbetaald.
  • Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet onnodig wordt onderbroken kan het zijn dat een collega van een andere praktijk waarneemt tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim.

Huisregels

De huisregels van innerFlows zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • In het gehele pand is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
  • Het nuttigen van etenswaren is in de wachtkamer en de behandelruimte niet gewenst.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
  • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
  • Bij gebrek aan zitruimte krijgen minder valide patiënten voorrang op een zitplaats.
  • Patiënten dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen, met respect voor elkaar.
  • Verbaal en/of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen praktijk InnerFlows niet getolereerd.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • InnerFlows is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen in of buiten het pand.
  • InnerFlows is ook niet verantwoordelijk voor de bezittingen van anderen die de praktijk betreden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of hiertoe bevoegde instanties op te volgen.

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene in de praktijk verblijven. Is uw kind onder behandeling bij InnerFlows of neemt u uw kind mee naar uw behandeling, dan dient uw kind voortdurend in uw aanwezigheid te zijn. Indien uw kind schade toebrengt aan materialen van InnerFlows omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is InnerFlows genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. InnerFlows kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan u of uw kind, wanneer de regels niet worden nageleefd.

Annulering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden, per e-mail (info@innerflows.nl) per app of telefonisch (06-82676222). Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld. U wordt verzocht bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen, tenzij u een afspraakbevestiging per mail heeft ontvangen. Bij misverstanden omtrent gemaakte afspraken, waarbij geen afsprakenkaartje of afspraakbevestiging overlegd kan worden, zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt zonder afmelding afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Dit is een particuliere nota die 75% van de kosten van de behandeling betreft, en kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Annuleren van een workshop opstellingen of massagecursus is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats.

De therapeut behoudt zich het recht voor om een afspraak af te zeggen, indien zij daar door onvoorziene (prive) omstandigheden toe is gedwongen. Een afspraak kan ook worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande behandeling langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

Betalingsvoorwaarden

De therapeut en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website. Declaraties geschieden via een digitale (verzamel)nota, welke via overschrijving kan worden voldaan. De betalingswijze staat vermeld op de website onder het kopje tarieven. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut van InnerFlows.

Het aantal behandelingen dat de cliënt vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Ik raad u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor de therapie. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot (volledige) betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

Betaling van de declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal de cliënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog binnen veertien dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn staat het InnerFlows vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de (buiten)gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cliënt. Bij betalingsachterstand is InnerFlows gerechtigd de behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Voor tarieven van mijn diensten en producten verwijs ik u naar de tarievenlijst op de website.

Ontbinding

InnerFlows heeft het recht de behandelovereenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Klachtenregeling

InnerFlows stelt uw opmerkingen, ideeën, etc. ter verbetering van haar dienstverlening zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail doorgeven. Mijn intentie is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over mijn zorg en/ of diensten.

Waarover kun je een klacht indienen?

Als we er samen niet uitkomen kunt u een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan. Je kunt kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft er recht op om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld. Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir. E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is on- afhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschil- lencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als de therapeut. Soms kan de com- missie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)  

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat ver- zorgd wordt door het TCZ. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je ad- viseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 340, 8260 AH Kampen, e-mail: klachten@tcz.nu, (06-83567492), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Je kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat is op werkdagen tele- fonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer 040 283 8988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. Je kunt ook een e- mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

InnerFlows is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de behandelaar van praktijk InnerFlows. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de eigenaar van innerFlows kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken. De aansprakelijkheid van praktijk InnerFlows is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de verzekeraar van InnerFlows zal worden uitgekeerd, danwel – bij gebreke van een verzekeringsdekking – een bedrag van in totaal EUR 5.000. De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Copyright & Disclaimer

Deze website is een product van InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurvedische- en ritmische integrale massage en opstellingen.

Disclaimer
InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurvedische- en ritmische integrale massage en opstellingen zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, massage en opstellingen. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijde zonder kennisgeving worden aangebracht.

Copyright ©
Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.innerflows.nl berusten bij InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie. InnerFlows aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of onvolledigheid van informatie aangeboden door InnerFlows op welke manier dan ook.

Op de algemene voorwaarden van InnerFlows is Nederlands recht van toepassing.

footer-triggerpoint

Massage

Lees meer

footer-trauma

Opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Intuïtie/ (helende) energie

Lees meer

footer-narcisme

Zelfliefde en zelfzorg

Lees meer