Algemene voorwaarden en privacy pollicy

InnerFlows is gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 59685646 en gevestigd te Balade 1, 5142 WX in Waalwijk. Praktijk InnerFlows verzorgt behandelingen in fysiotherapie, craniosacraal therapie, ACT, mindfulness, Dorn Breuss, EFT, yoga, ayurvedische massages en begeleidt trauma-opstellingen.

Toepasselijkheid

Als u onder behandeling komt bij InnerFlows, is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden. Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. InnerFlows is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij InnerFlows partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Kwaliteit

De therapeut handelt conform de gedragscode van de beroepsverenigingen waarbij deze is aangesloten; KNGF, NCSV en RBCZ/TCZ en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement. De behandelaar hecht veel belang aan kwaliteit en staat ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister voor fysiotherapie en het BIG register.

Huisregels

De huisregels van innerFlows zijn opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

  • In het gehele pand is roken niet toegestaan. Het pand is voorzien van rookmelders.
  • Het nuttigen van etenswaren is in de wachtkamer en de behandelruimte niet gewenst.
  • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens de behandeling wordt niet gewaardeerd.
  • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.
  • Bij gebrek aan zitruimte krijgen minder valide patiënten voorrang op een zitplaats.
  • Patiënten dienen zich volgens algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen, met respect voor elkaar.
  • Verbaal en/of fysiek geweld, discriminatie en seksuele intimidatie wordt binnen praktijk InnerFlows niet getolereerd.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • InnerFlows is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen in of buiten het pand.
  • InnerFlows is ook niet verantwoordelijk voor de bezittingen van anderen die de praktijk betreden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of hiertoe bevoegde instanties op te volgen.

Privacy policy

InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurvedische massagetherapie, yoga, mindfulness, ACT, Dorn Breuss, EFT, Trauma opstellingen en fysiotherapie bij psychosomatische klachten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verwerkt?

Als u gebruik maakt van diensten van InnerFlows dan heb ik gegevens van u nodig. Als client verplicht u zich relevante informatie aan de therapeut door te geven. Die verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon (bij het maken van een afspraak). U krijgt vervolgens een uitnodiging via MijnDiad om in een beveiligde omgeving uw persoonlijke gegevens aan te vullen. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN (alleen bij fysiotherapie)
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Naam huisarts
 • Gegevens van uw zorgverzekering; polis nr, welk pakket heeft u.
 • Naam en telefoonnummer van contactpersoon ( in geval van nood)
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens via het anamneseformulier
 • Betalingsgegevens

Daarnaast ontvangt u via MijnDiad ook een bijlage met een anamneseformulier waarin u uw klachten en hulpvraag kunt beschrijven. Tijdens de eerste afspraak wordt het identiteitsbewijs en het pakket van de zorgverzekering gecontroleerd. Aanvullende informatie uit de intake en tijdens de vervolgsessies, die van invloed zijn op uw leven en klachten wordt alsnog toegevoegd aan uw dossier. Hiervoor ben ik gehouden aan mijn beroepsgeheim. Bij minderjarige clienten verwerk ik ook de persoonsgegevens van beide ouders. Voor aanvang van de behandeling dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring en de behandelovereenkomst.

Waarom is dat nodig?

InnerFlows heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om een goed en helder beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en de therapie goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen. In sommige gevallen betreft het zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

InnerFlows bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de craniosacraal behandelingen (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel-overeenkomst). Bij kinderen is de wettelijke bewaartermijn tot de leeftijd van 18 jaar en daarna nog 15 jaar. De beroepscode vanuit het KNGF en de NCSV zijn hierop van invloed. (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandel-overeenkomst). 

Delen met anderen

InnerFlows zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan haar administratie-programma voor de complementaire zorg, MijnDiad. Dit programma staat in een beschermde web-omgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode. Met deze organisatie heeft InnerFlows een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. InnerFlows blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MijnDiad draagt zorg voor een correcte beveiliging en opslag van de gegevens. 

InnerFlows zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan huisarts of overdracht naar andere zorgverleners). Voor het overdragen van behandelgegevens maak ik gebruik van de app siilo. Deze app werkt ook met een beveiligde omgeving en autorisatiecode. Mocht een collega deze app niet gebruiken dan zal de correspondentie per post of telefonisch plaatsvinden, zodat er sprake is van een veilige gegevensoverdracht.

Innerflows maakt (nog) geen gebruik van zorgmail of e-mailverspijkering. Wanneer u tussentijds een mail stuurt over de behandeling met vragen of opmerkingen gaat het contact over en weer via reguliere mailwisseling. Hiervoor heb ik een gebruikersovereenkomst met de webhost SoHosted. Op mijn website maak ik wel gebruik van een SSL certificaat. Dit is te zien aan “https://” in plaats van de standaard “http://” voor de domeinnaam. SSL zorgt daarnaast ook voor een slotje in de adresbalk. 

Relevante berichten die via de app aan elkaar verzonden worden, worden elke maand overgenomen in uw digitale behandeldossier van MijnDiad. Vervolgens worden deze apps verwijderd uit de app geschiedenis om uw privacy te waarborgen.

InnerFlows zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie i.v.m. haar administratieprogramma om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft InnerFlows een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. InnerFlows blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

  • Informatie en inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en informatie hoe deze gegevens verwerkt worden en waarom. 
  • Rectificatie: u heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren indien deze niet juist zijn.
  • Vergetelheid: u heeft het recht uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen. (tenzij voor administratie wettelijk verplicht is te bewaren)
  • Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u de verwerking laten beperken.
  • Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar in te dienen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
  • Overdraagbaarheid: u heeft het recht uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan derden (zoals bijvoorbeeld een andere zorgverlener)

U kunt een verzoek tot gebruik van bovenstaande punten sturen naar info@innerflows.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, aangezien hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is om aan te tonen dat het om úw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

InnerFlows neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, Uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 06-82676222 of info@innerflows.nl

Links

Op de website van InnerFlows zijn een aantal verwijzingen naar andere organisaties (websites) geplaatst. InnerFlows is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze organisaties uw persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u de privacyverklaring  van de betreffende organisatie raadplegen.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) raadplegen.

Behandeling

InnerFlows is toegankelijk met en zonder verwijzing van de huisarts of medisch specialist. De therapeut legt voorafgaand aan uw behandeling haar werkwijze aan u uit. Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst aangegaan tussen de praktijk en de client. Dit kan pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met alle algemene voorwaarden.

  • Deelname aan activiteiten en behandelingen in de praktijk van innerFlows geschiedt op eigen risico.
  • Indien van toepassing neemt u uw verwijsbrief mee bij de eerste afspraak.
  • Bij InnerFlows dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
  • U dient tijdens het eerste bezoek aan InnerFlows ook altijd uw verzekeringspas bij zich te hebben.
  • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland.
  • InnerFlows verzoekt  u om iedere behandeling een (grote) handdoek mee te nemen.
  • U dient de persoonlijke hygiënische regels in acht te nemen en te zorgen voor een goede lichaamsverzorging.
  • U wordt verzocht bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen.
  • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
  • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan. Dan kan de therapeut een verslag meegeven over uw behandeling.
  • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer mij  over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft mij meer inzicht in uw aandoening/ problemen, zodat ik u beter kan begeleiden.
  • De cliënt past interventies, waarvan hij/zij heeft kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen.  Procedures/oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarden aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
  • De therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoordelijk handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel medische of andere voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
  • De therapeut verplicht zich de cliënt correct te verwijzen naar een collega of arts, indien haar behandeling niet toereikend is.
  • Geleende materialen dienen aan het einde van de behandelepisode weer retour te worden gegeven aan InnerFlows, of op een ander concreet afgesproken moment. Voor sommige producten kan een borgstelling worden gevraagd. Deze dient contant te worden voldaan, en zal bij retour van een ongeschonden product weer volledig worden gerestitueerd. Bij beschadigingen of andere defecten zal er deels worden terugbetaald.
  • Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet onnodig wordt onderbroken kan het zijn dat een collega van een andere praktijk waarneemt tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim.

Kinderen

Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene in de praktijk verblijven. Is uw kind onder behandeling bij InnerFlows of neemt u uw kind mee naar uw behandeling, dan dient uw kind voortdurend in uw aanwezigheid te zijn. Indien uw kind schade toebrengt aan materialen van InnerFlows omdat het niet of onvoldoende onder uw toezicht stond, dan is InnerFlows genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. InnerFlows kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan u of uw kind, wanneer de regels niet worden nageleefd.

Annulering

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden, per e-mail (info@innerflows.nl) per app of telefonisch (06-82676222). Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht, wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënt wordt behandeld. U wordt verzocht bij elke behandeling uw afsprakenkaartje mee te nemen. Bij misverstanden omtrent gemaakte afspraken, waarbij geen afsprakenkaartje overlegd kan worden, zijn de kosten voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt zonder afmelding afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. Dit is een particuliere nota die 75% van de kosten van de behandeling betreft, en kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Bij tussentijds stoppen van de mindfulness training of yogalessen door de client, vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om op een later tijdstip de les(sen) alsnog in te halen. Annuleren van een workshop mbt trauma opstellingen is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats.

De therapeut behoudt zich het recht voor om een afspraak af te zeggen, indien zij daar door onvoorziene (prive) omstandigheden toe is gedwongen. Een afspraak kan ook worden verzet of geannuleerd indien de tijd van uitloop van de voorgaande behandeling langer bedraagt dan de helft van de voor die afspraak gereserveerde tijd, tenzij er sprake is van een uitloop als gevolg van het moeten verlenen van spoedeisende hulp.

Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapiebehandelingen  worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De basisverzekering vergoed bij: Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie, tot maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering. Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

De therapeut en de cliënt verplichten zich aan het tarief te houden zoals vermeld op de website. Declaraties geschieden via een digitale (verzamel)nota, welke via overschrijving kan worden voldaan. De betalingswijze staat vermeld op de website onder het kopje tarieven. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut van InnerFlows.

Het aantal behandelingen dat de cliënt vergoedt krijgt vanuit de zorgverzekering verschilt per zorgverzekeraar en per afgesloten polis. Ik raad u aan om goed na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor de therapie. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet tot (volledige) betaling overgaan dan is de cliënt aan wie de diensten zijn verleend, c.q. in wiens opdracht de diensten zijn verleend verantwoordelijk voor de betaling, c.q. het restant van de betaling.

Betaling van de declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Indien aan de betalingsverplichting niet tijdig is voldaan zal de cliënt in eerste instantie schriftelijk worden benaderd met het verzoek alsnog binnen veertien dagen aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn staat het InnerFlows vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de (buiten)gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cliënt. Bij betalingsachterstand is InnerFlows gerechtigd de behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Voor tarieven van mijn diensten en producten verwijs ik u naar de tarievenlijst op de website.

Ontbinding

InnerFlows heeft het recht de behandelovereenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Klachtenregeling

InnerFlows stelt uw opmerkingen, ideeën, etc. ter verbetering van haar dienstverlening zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als via e-mail doorgeven. Bij een klacht wendt de persoon zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut of tot de praktijkeigenaar. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Wanneer een cliënt een klacht heeft over de behandeling of therapeut, en deze klacht niet onderling kan worden opgelost, dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de RBCZ/ TCZ voor craniosacraal therapie, en het KNGF voor fysiotherapie. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector.

NCSV-Klachtencommissie
Moreelselaan 65
5643 RL Eindhoven
Tel: 040-2123144
1goedgevoel@gmail.com
Centraal Bureau Fysiotherapie
t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie,
postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033-4672900
www.fysionet.nl

 Aansprakelijkheid en vrijwaring

InnerFlows is de enige opdrachtnemer uit hoofde van de behandelingen, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de behandelaar van praktijk InnerFlows. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de eigenaar van innerFlows kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken. De aansprakelijkheid van praktijk InnerFlows is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de verzekeraar van InnerFlows zal worden uitgekeerd, danwel – bij gebreke van een verzekeringsdekking – een bedrag van in totaal EUR 5.000. De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Copyright & Disclaimer

Deze website is een product van InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurveda, yoga, mindfulness, act, trauma opstellingen en fysiotherapie bij psychosomatische klachten

Disclaimer
InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie, ayurveda, yoga, mindfulness, act, trauma opstellingen en fysiotherapie bij psychosomatische klachten zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie en fysiotherapie worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie en fysiotherapie. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijde zonder kennisgeving worden aangebracht.

Copyright ©
Alle rechten op de inhoud van de internetsites met de domeinnamen www.innerflows.nl berusten bij InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie en fysiotherapie. InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie en fysiotherapie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of onvolledigheid van informatie aangeboden door InnerFlows, praktijk voor craniosacraal therapie en fysiotherapie op welke manier dan ook.

Op de algemene voorwaarden van InnerFlows is Nederlands recht van toepassing.

footer-triggerpoint

Triggerpoint therapie

Lees meer

footer-trauma

Trauma opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Mindfulness

Lees meer

footer-narcisme

Narcisme

Lees meer